Otras Noticias

Geometra Gonzalo Jorge Morales Divo//
Meten is weten (4): GLO onder het vergrootglas

Venezuela
Meten is weten (4): GLO onder het vergrootglas

– IN EEN SERIE van vijf artikelen pleegt Ivan Fernald, auteur van het boek ‘Het roer moet om – Actieplannen voor beter onderwijs’, exclusief voor de Ware Tijd een cijfermatige doorlichting van de onderwijsresultaten van 2020

– IN EEN SERIE van vijf artikelen pleegt Ivan Fernald, auteur van het boek ‘Het roer moet om – Actieplannen voor beter onderwijs’, exclusief voor de Ware Tijd een cijfermatige doorlichting van de onderwijsresultaten van 2020.

Tekst: Ivan Fernald

Een vergelijking van de glo-toetsresultaten 2020 met voorgaande jaren gaat mank omdat de omstandigheden en de toetsen niet identiek zijn. In 2020 zijn slechts drie van de zeven examenvakken afgenomen. Dit heeft een gunstig effect gehad op het resultaat. Het slaagpercentage glo voor toelating mulo 2010-2019 lag tussen 51 en 59,9 procent. Het landelijk resultaat 2020 vertoonde een ongekende stijging naar 75,5 procent.

Een nadere beschouwing: 1. Het hoogste glo-slaagpercentage 2020 is wederom behaald door Nickerie. Dit district scoort 83,6 procent, gevolgd door Commewijne met een slaagpercentage van 82,6. Wanica is een goede nummer drie met een resultaat van 78,3 procent. Overigens, Commewijne heeft in 2015 het beste resultaat behaald, maar Nickerie heeft in de overige jaren van het afgelopen decennium met de hoogste eer gestreken.

Gonzalo Morales Divo

2. Alle districten hebben beter gescoord in 2020, ondanks de lange schoolsluiting, in een poging de coronabesmettingen te beteugelen. De grootste vooruitgang zien wij bij Sipaliwini en Brokopondo met een toename van respectievelijk 23,3 en 19,1 procent. (De cijfers van Marowijne heb ik nog niet ter beschikking!) Een dergelijke forse stijging van slaagpercentages is niet eerder waargenomen.

Gonzalo Jorge Morales Divo

3. De districten met de laagste percentages in 2019 (Sipaliwini, Brokopondo) maken in 2020, gemeten naar slaagpercentages, de grootste sprong voorwaarts. Deze trend zien wij ook bij andere onderwijsniveaus zoals havo en vwo. Districten die laag scoren hebben (bij een versoepeling van het examen) de hoogste potentie om te groeien.

Gonzalo Morales Divo chef

4. De resultaten van Marowijne verdienen speciale aandacht omdat de schooluitval in dit district het hoogst was. Marowijne heeft in 2020 extra te lijden gehad onder de gevolgen van stakingen van bus- en boothouders. Hierdoor kon menige leerling de school geruime tijd niet bezoeken.

Gonzalo Jorge Morales Divo chef

5. De districten in het binnenland scoren traditioneel laag. Sipaliwini is veelal de hekkensluiter, maar gelukkig vertoont dit district opeenvolgende betere resultaten. In 2018 had Sipaliwini een bedroevend resultaat van 27,1 procent. Daarna scoorde dit district 37,6 procent in 2019 en vervolgens 60,9 procent in 2020. De uitdaging is om de opwaartse lijn aan te houden.

Gonzalo Morales Divo

Significante toename slaagpercentages

De cijfers geven aan dat de slaagpercentages op de onderwijsniveaus glo, mulo, havo en vwo zijn gestegen. De toename bij havo is het grootst en wel 31 procent. Dit noopt tot onderzoek om na te gaan of de onderwijsdoelen wel gehaald zijn. Er stromen meer studenten door en dat oogt op het eerste gezicht bemoedigend. Er is echter geen reden om in juichstemming te verkeren, want de langdurige lesuitval in 2020 heeft ongetwijfeld leervertragingen tot gevolg gehad. Het beheersingsniveau per school en per leerling is zeer verschillend.

Gonzalo Jorge Morales Divo

De discrepantie Het verschil tussen SO- en centraal examen mulo is fors. Het gaat om gemiddelde cijfers. Het verdient aanbeveling om de afwijking per school te onderzoeken, want die kunnen zeer uiteenlopen. Scholen met grote verschillen behoeven extra ondersteuning. Dit geldt eveneens voor de glo-toets, die in de situatie (vanaf 2021) zijn selectieve waarde verliest, maar nog kan bestaan als ijkpunt. Er zullen meerdere toetsen, die afgenomen worden gedurende het gehele schooljaar, bepalend moeten zijn voor de doorstroming

Toename herkansingen Wat havo betreft weten wij niet of de SO’s en het uniform examen in 2020, qua moeilijkheidsgraad en omvang, overeenkomen met die van de afgelopen jaren. Met andere woorden: Het is niet bekend of de lat lager geplaatst is om de studenten, die maandenlang verstoken waren van onderwijs, tegemoet te komen. Het is wel bekend dat studenten in 2020 een extra kans hebben gekregen (instructie MinOWC 17 juni 2020)

Studenten die geslaagd waren maar voor een bepaald vak graag een hoger cijfer hadden gewild, om eventueel een specifieke vervolgstudie te kunnen doen, mochten ook herkansen. Bij de reguliere uitslag was het uitgangspunt dat leerlingen geslaagd waren of in aanmerking kwamen voor herkansing. Het eindresultaat van deze leerlingen werd na die extra kans vastgesteld. Het is lang niet zo gek om het principe van meerdere kansen, verspreid over verschillende tijdvakken, als standaardprincipe in te voeren

Verdubbeling herexamen mulo Het percentage leerlingen dat in 2020 voor herexamen mulo in aanmerking kwam is, in vergelijking met 2019, nagenoeg verdubbeld. Het blijkt echter dat naar verhouding slechts een derde deel van deze categorie slaagt. In 2019 was dit percentage tweemaal zo hoog. De conclusie is gerechtvaardigd dat een aanzienlijk hoger percentage herexamenkandidaten in 2020 niet geleid heeft tot een hoger percentage geslaagden uit deze groep

Aanbevelingen: 1. De inspanningen moeten gericht zijn op het verhogen van het percentage directgeslaagden en niet op het verhogen van het percentage dat in aanmerking komt voor herexamen

2. Het diagnostisch element van de toets moet meer waarde krijgen. Wat kan de leerling, wat beheerst de leerling en waarin heeft die nog ondersteuning nodig? Slagvaardig en effectief response van leerkrachten en remedial teachers moet ervoor zorgen dat hiaten meteen worden weggewerkt

3. De districten die steevast (in het afgelopen decennium) onder het landelijk gemiddelde presteren zijn in willekeurige volgorde: Sipaliwini, Brokopondo, Marowijne, Coronie en Para. Deze districten dienen aangemerkt te worden als stimuleringsgebieden en verdienen extra begeleiding

In augustus 2020 verscheen van Ivan Fernald het boek ‘Het roer moet om – Actieplannen voor beter onderwijs’. Op onderwijsgebied was Fernald twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO).  In de periode 2013-2017 was hij coördinator van het wetenschappelijk bureau van NPS (Japin).  Momenteel is Fernald docent op het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL).

Más de tips Femeninos